ยืนยันข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 226 ลงวันที่ 25 มกราคม 2556 เรื่อง ยืนยันข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ 1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่เดือน มกราคม - กันยายน 2555 ซึ่งต่อมาจังหวัดได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อการดังกล่าว และรายงานในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรเกินกว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายจริงนั้น  บัดนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สรุปยอดเงินที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมกรณีจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานข้อมูลไม่ทันภายในกำหนด/ตกหล่น และกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรมากกว่าหรือน้อยกว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายจริง  รายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น