องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้หรือไม่

ทความทางวิชาการ โดย นายรังสรรค์ เอี่ยมบุตรลบ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
"องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้หรือไม่"
สาระสำคัญ: มาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และวรรคสองกำหนดว่า การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ยังไม่ได้มีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามาถกู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้...
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด และตัวอย่างคำวินิจฉัยกรณีศึกษาเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น