คำศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับเว็บไซต์

คำศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับเว็บไซต์
ยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร จัดเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การได้ทราบคำศัพท์เกี่ยวกับเว็บไซต์จึงมีความจำเป็นต่อการเรียนรู้และการใช้งานเว็บไซต์ อีกทั้งการอธิบายความหมายมีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงค่อนข้างมาก จึงได้รวบรวมคำศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเข้าใจที่ตรงกัน...
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : @Post กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น