การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 45 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556  เรื่อง  การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งว่าได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในต่างประเทศของบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ไม่มีหน้าที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการอบรมให้ความรู้เป็นหลัก ส่วนการดูงานภายนอกควรเป็นวัตถุประสงค์รอง  จึงกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบริหารเงินงบประมาณให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงิน และการคลังของรัฐ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น