บทความทางวิชาการ เรื่อง อำนาจหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการสอบสวนวินิจฉัยหรือมีคำสั่งให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง

บทความทางวิชาการ เรื่อง อำนาจหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการสอบสวนวินิจฉัย หรือมีคำสั่งให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง 
โดย นายรังสรรค์  เอี่ยมบุตรลบ   ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ป็นบทความการพิเคราะห์ถึงลักษณะของการใช้อำนาจของนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีว่าจะเป็นอำนาจของผู้ใดในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย กรณีมีข้อสงสัยว่า คำว่า "พฤติกรรมในทางทุจริต" นั้นจะถือเป็น "การกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนด้วยหรือไม่"  ซึ่งได้มีการยกตัวอย่างบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมาประกอบการพิจารณาด้วย...
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น