ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4

หนังสือ ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว 401 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556  เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4
รมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4 โดยจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสังกัดในสายสามัญหรือสายอาชีพ ทุกอำเภอ/เขตทั่วประเทศ ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการขอรับทุนได้ที่ เว็บไซต์ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน www.odos.moe.go.th และเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th (ประกาศคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4)
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น