การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ 1)

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว 334 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพง.1) จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ 1) ให้ผู้เรียนตามแบบพิมพ์ใหม่
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น