รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555 ที่ขาดคุณสมบัติ (เพิ่มเติม)

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555 ที่ขาดคุณสมบัติ (เพิ่มเติม)
ามที่ได้ลงรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555 ไปยังสำนักอาลักษณ์ และเครื่องราช และรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเสนอขอ ซึ่งได้ลงในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2555 นั้น   สำนักอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ตรวจสอบรายชื่อที่ได้เสนอขอไปนั้น ปรากฎพบรายชื่อผู้ที่ขอซ้ำซ้อน ขอปีติดกัน จึงนำรายชื่อที่ตรวจพบดังกล่าว เพื่อแจ้งให้ทราบ และขอให้เจ้าของรายชื่อ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้จัดทำทะเบียนประวัติไว้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอันเป็นเหตุทำให้ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบ และทำให้การประกาศราชกิจานุเบิกษาช้าลง
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร 

ข้อมูลจาก: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น