ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา  ให้ดำเนินการ ดังนี้
1.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไว้ล่วงหน้า โดยกำหนดเงื่อนไขไว้ในประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาว่า "จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันเหลื่อมปีจากสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางแล้วเท่านั้น"
2.อปท.ใดขอเปลี่ยนแปลงรายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แต่ยังไม่ได้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการ ได้แก่ ใบเสนอราคาของผู้ขายที่ได้จากการสืบราคากล้องตามท้องตลาดในพื้นที่อย่างน้อย จำนวน 3 ราย เพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบประมาณราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง ขอให้จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นภายในวันที่ 1 มีนาคม 2556 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวอาจไม่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น