นโยบายเน้นหนักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2556

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.8/ว 300 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556  เรื่อง  นโยบายเน้นหนักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2556
รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สรุปประเด็นดังนี้
1. ปรับปรุงงานทะเบียนข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามความเป็นจริง
2. ปรับปรุงระบบการสั่งใช้ อปพร.ให้ทันต่อเหุตการณ์ ให้มี อปพร.ในสังกัดที่สามารถสั่งใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3. เร่งรัดจัดสวัสดิการ อปพร.ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น