การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.3/ว 522 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  เรื่อง  การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1.แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการฯ
2.แบบสอบถามประชาชน
3.แบบติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ
4.แบบรายงานฯ (แบบ 1-4)
รมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งการได้จัดทำแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 แบบสอบถามประชาชน และแบบติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญที่จะใช้ในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556 เรียบร้อยแล้ว
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น