การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556

หนังสือที่ มท 0893.2/ว 383 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจากมูลนิธีพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 หรือ ป.6) ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 จำนวน 12 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท  โดยคัดเลือกผู้ได้รับทุนโดยวิธีประกวดบทความหรือโครงการงานทางวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ได้ที่จังหวัด
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น