การเตรียมความพร้อมการให้บริการการแพทย์ และสาธารณสุขเพื่อรองรับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 291 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมการให้บริการการแพทย์ และการสาธารณสุข เพื่อรองรองประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พื่อเป็นการเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในการรองรับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงแจ้งขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อมให้บริการการแพทย์ และสาธารณสุข โดยเฉพาะการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค เช่น โรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน วัณโรค มาลาเรีย เอดส์ เป็นต้น  ให้ครอบคลุมในพื้นที่ รวมถึงให้บริการการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ผู้ใช้แรงงานต่างด้าว เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทั้งนี้ สามารถประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในระดับพื้นที่ได้..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น