แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 603 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น