แนวทางและหลักเกณฑ์การัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 524 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1.ปฏิทินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
2.ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
3.กรอบและขั้นตอนการประสานโครงการพัฒนาฯ
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น