การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

หนังสือที่ มท 0309.2/ว 3124 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556  เรื่อง  การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
รมการปกครอง แจ้งการเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันเสาร์ - อาทิตย์  และวันหยุดราชการ กรณีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร 

ข้อมูลจาก : กรมการปกครอง