วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันเพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยลดภาวะโภชนาการของนักเรียน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 393 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันเพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยลดภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยลดภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน  จึงแจ้งโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และสนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  จัดทำแบบคำขอตามแบบที่กำหนดและเสนอโครงการตามแบบฯ ต่อไป  รายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

เว็บบอร์ดโยธาไทย

เว็บบอร์ดโยธาไทย - ประกาศโอนย้ายงานราชการ

ข่าวสอบงานราชการ

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้างรายเดือนประกอบการคำนวณราคากลาง

[กรุงเทพ] [กลาง] [อีสาน] [เหนือ] [ใต้]

Yotathai Facebook

ข่าวสารคนท้องถิ่น

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ข่าวสารวงการช่าง

Loading...
Loading...
เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
ผมตั้งสัตย์ไว้ว่า
ผมเป็นวิศวกรระดับรากหญ้า เป็นข้าของแผ่นดิน
แม้นจะไม่ใช่วิศวกรแถวหน้าของประเทศ
แต่ก็เป็นวิศวกรแนวหน้า
ที่กล้าออกมาพูดเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่าย

ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก วิศวกรระดับรากหญ้า

ข่าว - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์