โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันเพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยลดภาวะโภชนาการของนักเรียน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 393 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันเพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยลดภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยลดภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน  จึงแจ้งโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และสนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  จัดทำแบบคำขอตามแบบที่กำหนดและเสนอโครงการตามแบบฯ ต่อไป  รายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น