แนะนำเว็บไซต์ศูนย์อำนวยการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

แนะนำเว็บไซต์ศูนย์อำนวยการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ศพท.)
งค์ความรู้หลักในเว็บไซต์ประกอบด้วย
1.ชุมชน ท้องถิ่น น่าอยู่อย่างพอเพียงด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
2.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท้องถิ่น
3.การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดย "ความสุข เป็นเป้าหมาย"

>>เข้าสู่เว็ปไซต์ http://sufficiency.dla.go.th/

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น