กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอบข้อหารือ เรื่องการเบิกเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอบข้อหารือ เรื่องการเบิกเบี้ยคณะประชุมกรรมการกำหนดราคากลาง

ช่างเสริมศักดิ์ ธนพิทักษ์ https://www.facebook.com/sermsak.thanapitak

ได้ สอบถามไปยังสายตรง สถ. http://www.dla.go.th/servlet/CallCenterServlet เลขหัวข้อ CC044779 ว่า สถ.น่าจะออกระเบียบเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยประชุมกรรมการกำหนดราคากลาง เพราะยังไม่มีความชัดเจน


สถ.ตอบข้อหารือว่า ตามหลักเกณฑ์ราคากลางใหม่ ปี 2555 ท้องถิ่นสามารถ เบิกเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้เลย  

ดูรายละเอียด