บทความทางวิชาการ เรื่อง ผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต

บทความทางวิชาการ เรื่อง ผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต  โดย นายรังสรรค์  เอี่ยมบุตรลบ  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ทความอธิบายถึงนิยามคำว่า "ผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต" ซึ่งยกตัวอย่างกรณีศึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำดังกล่าว ใช้สำนวนภาษากฎหมายที่เข้าใจง่าย  เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับผู้ศึกษาได้เป็นอย่างดี
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น