การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หนังสือที่ มท 0893.2/ว 321 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง  การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกาาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น