บทความทางวิชาการ เรื่อง การกระทำที่เป็นการขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์

บทความทางวิชาการ เรื่อง การกระทำที่เป็นการขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์  โดย นายรังสรรค์  เอี่ยมบุตรลบ  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ทความนี้อธิบายถึงนิยามของคำว่า "การกระทำที่เป็นการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์" ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ซึ่งได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการกระทำที่เป็นการขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาประกอบการอธิบาย ทำให้สามารถเข้าใจประเด็นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น