หลักเกณฑ์การจัดสรรและวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 535 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย : หลักเกณฑ์การจัดสรรและวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งหลักเกณฑ์การจัดสรรและวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด  เพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น