การจำหน่ายหนังสือ Prepare For DTEC Reading Test

หนังสือ ที่ มท 0810.4/ว 20 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การจำหน่ายหนังสือ Prepare For DTEC Reading Test
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์หนังสือ Prepare For DTEC Reading Test  โดยจำหน่ายในราคา 150 บาท   ซึ่งหนังสือจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางการเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของกรมวิเทศสหการ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะทางด้านการอ่านสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป  โดยสามารถใช้ประโยชน์ในการเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของกรมวิเทศสหการหรือใช้เป็นตำราภาษาอังกฤษทั่วไปที่จะทบทวนฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น