การเพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ของเทศบาลนครภูเก็ต

หนังสือ ที่ มท 0804.3/ว 961 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2556 เรื่อง การเพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ของเทศบาลนครภูเก็ต
รมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลปกครองกรณีการเพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พงศ.2547 ของเทศบาลนครภูเก็ต   จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนำไปใช้ประกอบการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น