ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องิ่น พ.ศ.2543

หนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 782 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเรื่องเกี่ยวกับการมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติให้มีความโปร่งใส และลดการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว 
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น