ประกาศผลการคัดเลืกผู้บริหารสถานศึกษาและครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2555 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2555

นังสือที่ มท 0893.2/ว 555 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2555, โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2555
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น