หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือที่ มท 0809.3/ ว 696 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1.เอกสารประกอบการกรอกข้อมูลขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
2.พื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปี 2556
3.พื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ประจำปี 2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อให้เทศบาล และ อบต.ทราบ เพื่อถือปฏิบัติ
**พื้นที่พิเศษ ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ**
1. ความยากลำบากของการคมนาคม
2. ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ
3. ความเสี่ยงภัย
4. ความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น