การแอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 711 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2556 เรื่อง การแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการร้องเรียนว่ามีกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่จะประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น และค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และหากพบกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างเพื่อเรียกผลประโยชน์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อพิจารณาดำเนินคดีอาญาอย่างเฉียบขาด
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น