เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 (12/03/2556)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 (12/03/2556)

ให้สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการประจำปี 2556

เผยแพร่โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Download