โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 945 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556 เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องเรียก ASEAN School Online 
ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เบิกจ่ายเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online และโครงการห้อง E-Classroom หรือโครงการห้อง E-Library และห้องเรียนอื่นที่มีชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะหลายรายการรวมกันเป็น 1 ห้องเรียน ซึ่งการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวบางกรณี เป็นการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยและก่อให้เกิดความเสียต่อทางราชการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงกำหนดมาตรการควบคุมในการจัดทำโครงการดังกล่าว  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น