การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

หนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0810/ว 587 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกลางสงกรานต์ ปี 2556 ให้ อปท.ทราบ เพื่อร่วมดำเนินการต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น