ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๕๖

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๕๖

จัดทำโดยสำนักมาตรฐานงบประมาณ
สำนักงบประมาณ
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

https://yotathai.box.com/Standard-equipment-2556