การกำหนดให้สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

หนังสือที่ มท 0803/ว 613 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2556 เรื่อง การกำหนดให้สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
รมบัญชีกลางกำหนดให้ "สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถนำค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สถาบันฯ เรียกเก็บ ยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น