ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน..รับวันสงกรานต์"

หนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 769 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน..รับวันสงกรานต์"
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน..รับวันสงกรานต์"  โดยแจ้งให้หน่วยงานที่มีห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดส้วมสาธารณะ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2556 และทำความสะอาดและปรับปรุงส้วมในความรับผิดชอบของ อปท.พร้อมกับกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัด อปท. และประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น