หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 755 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556 เรื่อง หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
ามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พิจารณาชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2555 ตามข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไว้ก่อนจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะได้ข้อยุติ และหากมีข้อยุติเป็นประการใด จะแจ้งให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัตินั้น  บัดนี้ได้มีการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสรุปว่า "อปท.ไม่สามารถจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ ได้ เนื่องจากกฎหมายจัดตั้ง อปท.ในปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดให้จ่ายเงินประเภทนี้ได้  แต่หากกระทรวงมหาดไทย (มท.) เห็นสมควรให้ อปท.จ่ายได้  กระทรวงมหาดไทยต้องออกระเบียบ มท. เพื่อกำหนดจ่ายเงินฯ  ซึ่งขณะนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ในระหว่างดำเนินการยกร่างระเบียบและหลักเกณฑ์ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น"  จึงแจ้งให้ อปท.ทุกแห่งทราบ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น