การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้างสำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 625 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 เรื่อง การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
รมบัญชีกลางแจ้งการส่งเรื่องการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง ผู้ที่เกษียณอายุของส่วนราชการ เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ที่รับบำเหน็จบำนาญและบำเหน็จลูกจ้าง สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แต่อย่างช้าไม่เกิดเดือนกรกฎาคม ของปีที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ  รายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น