ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดาและการจัดทำสัญญาจ้าง)

นังสือที่ กค 0423.4/ ว 82 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา)
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก:กรมบัญชีกลาง