มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 35 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 56 เห็นชอบมาตรการประหยัดในการเบิกค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มในการฝึกอบรมและการประชุมและค่าอาหารในการประชุมให้เหมาะสมกับค่าครองชีพและสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยปรับอัตราเพิ่มขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการฝึกบรมและการประชุม
   (1) อบรม/ประชุมในสถานที่ราชการเบิกได้ไม่เกิน 35 บาทต่อมื้อต่อคน
                                                    (2) อบรม/ประชุมในสถานที่เอกชนเบิกได้ไม่เกิน 50 บาท ต่อมื้อต่อคน
2.ค่าอาหารในการประชุมเบิกได้ไม่เกิน 120 บาทต่อมื้อต่อคน

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น