แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556)

หนังสือที่ มท 0211.5/ว 1676 ลงวันที่ 19 เมษายน 2556 เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556)
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไปเป็นระยะที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
(รถโดยสารประจำทาง ขสมก., รถไฟชั้น 3 เชิงสังคมของ รฟท., รถไฟชั้น 3 ระยะทางไกลในขบนรถเชิงพาณิชย์)  จึงแจ้งให้ส่วนราชการทราบโดยทั่วกัน
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น