แนวทางและหลักเกฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัมนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1.เกณฑ์การพิจารณาเพื่อจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีฯ
2.ตัวอย่างแบบสำรวจการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
3.ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.แผนดำเนินงานและการติดตามประเมินผล
5.รูปแบบบัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนฯ
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น