พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556

หนังสือ ที่ มท 0808.5/ 922 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556 เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ และบำเหน็จตกทอดของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น