การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบล (กสถ.)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 905 ลงวันที่ 1 เมษายน 2556 เรื่อง การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งรายละเอียดเพื่อให้จังหวัดดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจตำแหน่งว่างฯ โดยเฉพาะการตรวจสอบและยืนยันจำนวนอัตราว่างที่ อปท.แจ้งให้จังหวัดทราบ เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของจำนวนตำแหน่ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น