ขอทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบัยที่..) พ.ศ...

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.7/11647 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่..) พ.ศ....
ด้วยกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ชัดเจน และคล่องตัวในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเสนอร่าง
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น