การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 144 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
รมบัญชีกลางได้ปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้แก่ อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุง ฐานรากและงานระเบิดหิน และอัตราราคางานปลูกหญ้า เพื่อให้สอดคล้องตามการประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตำ 300 บาท ทั้งประเทศ  สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่น ๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555  จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และถือปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>ดาวน์โหลดรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงแล้ว
 
ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง