หารือการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 837 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 เรื่อง หารือการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเทศบาลตำบลแม่สรวย จังหวัดเชียงรายได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและระงับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น