การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

หนังสือที่ กค 0428/ว 31 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 
ระทรวงการคลัง แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557 รวมทั้งกำหนดเงินเพิ่มให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 และก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น