การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1294 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความจำเป็นจะต้องใช้ฐานข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการบริการสาธารณะ ด้านการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอนรายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม), อาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการจัดการศึกษาของรัฐโรงเรียนในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยจะใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System:SIS) เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลและใช้ในการจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการศึกษาทุกรายการ เพื่อให้การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตามฐานข้อมูลเด็กนักเรียนแต่ละโรงเรียน จึงให้ อปท.ดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ตามรายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ
>>ดูหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสำรวจและตรวจสอบ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น