กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี พ.ศ.2553-2554 (ตอนที่ 2)

ฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี พ.ศ.2553-2554 (ตอนที่ 2)
>>หนังสือที่ มท 0804.3/7534 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ท้องถิ่น

>>หนังสือที่ มท 0804.3/10381 ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการทำกิจการนอกเขตของ อปท.

>>หนังสือที่ มท 0804.3/1234 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์

>>หนังสือที่ มท 0804.3/680 ลงวันที่ 26 มกราคม 2554 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการกระทำกิจการตัวแทนบริการชำระค่าสินค้าและบริการ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น