การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 1216 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือราชการ
>>ดูหรือดาวน์โหลดบัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

ข้อมูลจาก:กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น